Kategorije

close
apps proizvodi
apps proizvodi

OPŠTI USLOVI  

 

 prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka kupaca i posetilaca web shop prodavnice  www.rajkkomerc.rs  privrednog društva  RAJK COMMERCE DOO DONJE MEĐUROVO (u daljem tekstu Rajk komerc d.o.o)

 

1. Uvod.

Privatnost i poverenje kupaca su veoma važni za  Rajk komerc d.o.o kao rukovaoca Vaših ličnih podataka.  Ovo se odražava na način na koji mi kao trgovac prikupljamo i obrađujemo podatke kupaca i posetilaca naše web shop prodavnice,  kao i drugih lica koja obavljaju kupovinu putem nase prodavnice (u daljem tekstu navedena lica zajednički su označena kao kupci, osim ukoliko je drugačije posebno  naglašeno).  

Kupac se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke želi da podeli  sa trgovcem.  

Prilikom kupovine proizvoda posredstvom web shop prodavnice  Rajk komerc d.o.o ili u našim maloprodajnim objektima trgovac će prikupljati  od kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Trgovac će takođe,  na osnovu saglasnosti, prikupljati lične podatke lica koja se dobrovoljno prijave za učešće u našim promotivnim  kampanjama ili za dobijanje informacija o aktuelnim ponudama proizvoda. Marketinški alati koje trgovac kao rukovalac  Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal.  

Sve aktivnosti trgovca u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o  zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima. Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom prodaje  proizvoda, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući  način predstavili našu ponudu proizvoda.  

Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka  na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije.  

Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu zakon) od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje  Vaših podataka o ličnosti u skladu sa članom 29. i 30. zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. zakona,  prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. zakona.  

Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog  značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama  zakona.  

2. Pravila o zaštiti privatnosti.

Trgovac poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih  podataka osoba koje se registruju ili na drugi način povežu sa trgovcem.  

a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe. Kako bismo izvršili ugovor o kupoprodaji koji  biste sa nama zaključili, kao i kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i  ponudama naših proizvoda, uz Vašu izričitu saglasnost koju nam dajete zaključenjem ugovora o kupoprodaji ili  korišćenjem naše prodavnice, ili na drugi pogodan način, možemo prikupljati sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime,  adresu, broj telefona, email adresu, IP adresu, ime i prezime lica koje označite kao primaoca pošiljke, odnosno  proizvoda koje ste od nas kupili, datum rođenja,broj tekućeg  računa u slučaju plaćanja platnom karticom, podatke o ostvarenoj email ili telefonskoj komunikaciji, podatke o tome na  koji način ste stupili u kontakt sa nama, podatke o vašim narudžbinama i izdatim računima, te podatke o eventualnim  reklamacijama koje ste nam uputili.  

Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam  dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. 

U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan u cilju realizacije prodaje naših proizvoda,  zadržavamo pravo da odbijemo da Vam iste prodamo.  

U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi  analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa, niti na to da odbijemo da  Vam određeni proizvod prodamo.  

Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu  saglasnost.  

Korišćenjem našeg sajta, smatra se da ste u potpunosti upoznati i dali saglasnost na prikupljanje podataka u skladu  sa ovim Opštim uslovima, osim ukoliko nas drugačije ne obavestite.  

Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao i bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da  bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima  i na način iz člana 38. zakona, kao i u skladu sa svrhom zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na  ličnosti čiji se podaci štite.  

Ovim putem želimo da Vas obavestimo da će trgovac, na osnovu Vaše saglasnosti koju nam prihvatanjem ovih Opštih  uslova dajete, sa Vama vršiti prilagođeno komuniciranje koje u sebi sadrži odlike profilisanja. Ovo komuniciranje  možemo raditi preko različitih kanala komuniciranja (putem emaila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obaveštenja  putem pretraživača, informacija na internet stranici, socijalnim mrežama), korišćenjem onih vrsta podataka koje ste sa  nama podelili.  

Ovakav način komuniciranja ćemo koristiti jer želimo da Vam ponudimo najbolje ponude, prilagođene vašim  potrebama, te stoga Vašom saglasnošću oblikujemo vaš profil, koji je osnova za prilagođeno komuniciranje. Na osnovu  tog korisničkog profila može zavisiti kakve sadržaje i ponude ćete primati od nas:  

- Kakve ponude ćete primiti (kupci s većim brojem ili učestalim narudžbinama po pravilu dobijaju bolje ponude);  - Koliko često ćemo vam slati obaveštenja i preko kojih kanala komunikacije.  

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtevom na email adresu  office@rajkkomerc.com.  

Ako želite pristup do nepersonalizovanog email obaveštavanja i ne želite personalizovane (prilagođene) email novosti,  na nepersonalizovano obaveštavanje se možete prijaviti putem emaila office@rajkkomerc.com

b) Treće strane. Trgovac neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične  podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim:

 1.ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako bi dobili pristup željenim uslugama i 

2.ukoliko smo na to obavezani zakonskm propisima ili odlukama nadležnih organa.  

Kupac ovim putem daje izričitu saglasnost da trgovac njegove lične podatke neophodne za identifikaciju (ime, prezime,  adresu, adresu za isporuku, podatke o primaocu, email adresu i broj telefona) može dostaviti trećim licima, a u cilju  izvršavanja ugovora, odnosno isporuke proizvoda koje je kupac kupio. Trgovac će preduzeti sve razumne napore da  obezbediti da navedena treća lica koja se smatraju obrađivačima podataka navedene podatke koriste isključivo u svrhe radi koje su im učinjeni dostupnima.  

S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime  (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima  u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, ali ih ne smeju ih koristiti ni u koju  drugu svrhu.  

U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa.  

Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni  koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka,u skladu sa zakonom i da za takvo prenošenje  podataka postoji razumna svrha uslovljena ovim Opštim uslovima.  

c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka. Trgovcu kao rukovaocu će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da  su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni.  

Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to  možete učiniti:  

− pisanim putem na adresu  Rajk komerc d.o.o, ulica Jovana Ristića 46, 18000 Niš, sa  naznakom „za zaštitu podataka o ličnosti“;  

− dolaskom u neki od naših maloprodajnih objekata ili;  

− putem emaila office@rajkkomerc.com .  

Nakon što primimo Vaš zahtev za brisanjem ličnih podataka, nećemo više čuvati ni jedan Vaš lični podatak, osim ako  je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Preciznije, na Vaš zahtev, mi ćemo iz naše baze  podataka ukloniti sve Vaše lične podatke koje ste nam dostavili, osim podataka koje moramo čuvati radi realizacije ugovora o kupoprodaji robe, ukoliko ste isti sa nama zaključili. Podatke koji su neophodni radi realizacije prodaje i  ispunjenja zakonskih obaveza koje iz toga proizilaze, čuvaćemo u rokovima predviđenim važećim propisima, nakon  čega ćemo ih izbrisati. Sve ostale podatke koji nisu potrebni u cilju realizacije ugovora, već se koriste isključivo u  marketinške svrhe ćemo bez odlaganja obrisati.  

d) Sigurnost. Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka i u posebno obezbeđenim ormarima. Trgovac kao rukovalac Vašim podacima će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se  osigurala sigurnost Vaših podataka. Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno  garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.  

3. Objavljivanje izmena Opštih uslova.

Sve izmene ovih Opštih uslova trgovac će blagovremeno istaći na svom web  sajtu,prodavnici, u svim svojim maloprodajnim objektima i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu, a pre stupanja na snagu tih  izmena.  

Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih  podataka iz naše baze.  

4. Način na koji nas možete kontaktirati.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka  koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o  Rajk komerc d.o.oproizvodima i aktuelnim ponudama možete nas  kontaktirati na neki od sledećih načina:  

- lično u našim maloprodajnim objektima;  

- pisanim putem na adresu  Rajk komerc d.o.o, ulica   Jovana Ristića 46,18000 Niš

 - putem maila office@rajkkomerc.com .

5. Završne odredbe.

Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o  ličnosti i drugi propisi važeći u Republici Srbiji. 

Ovi Opšti uslovi doneti su i objavljeni na internet stranici web shop prodavnice Rajkkomerc d.o.o i stupaju na snagu i od dana objavljivanja.

 • AmericanExpress
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Dinacard
 • Bancaintesa
 • Visa verificated
 • Master secure
close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Pronađeno je proizvoda

×

Uspešno ste dodali proizvod u korpu

Some text in the Modal Body

Proizvod
 • template keyboard_arrow_right
 • placeholder slika

 • prod check
  check
 • akcija - 0 % template
  RSD RSD